นายกรัฐมนตรี และ การเมือง การ ปกครอง ไทย ใน ปัจจุบัน

การเมือง การ ปกครอง ไทย ใน ปัจจุบัน เมืองหลวงของคนไทยโบราณปกครองระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่สมัยอยุธยา มีการบรรจบกันของอำนาจรัฐในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นี่คือการก่อตั้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบตะวันตก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พรรคประชาชนได้เปลี่ยนรัฐบาลเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน วชิราลงกรณ์ ซึ่งครองราชย์มาตั้งแต่ปี 2559 ถูกจำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญและมีประมุขแห่งรัฐ เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด กฎหมายกำหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นชาวพุทธ และเป็นนักบุญอุปถัมภ์ พระองค์ทรงมีอำนาจแต่งตั้งทายาทให้อภัยโทษ การเมืองการปกครอง สมัยรัตนโกสินทร์ และรัฐธรรมนูญยังให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจตามประเพณี พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพนับถือ และความผิดต่อพระมหากษัตริย์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงในประเทศ “แม้ว่าอำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวจะไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญใด ๆ แต่ก็เป็นธรรมเนียมที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออำนาจของราชวงศ์ที่แท้จริง และถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังที่แสดงไว้ในปัจจุบัน ทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแตกต่างกันไปตามรัชกาล การเมือง การปกครอง อำนาจรัฐธรรมนูญ การเมือง การ ปกครอง ไทย ใน ปัจจุบัน การเมือง การ ปกครอง ไทย ใน ปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ ทำให้เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในเอเชีย ประเทศไทยมีความไม่มั่นคงทางการเมืองในระดับสูงและนำไปสู่การรัฐประหารหลายครั้ง […]

ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย และสมัยราชอาณาจักร

ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย

ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย หลักฐานบ่งชี้ว่ามนุษย์ได้อาศัยอย่างต่อเนื่อง ประวัติศาสตร์ไทยมีกี่สมัย ในอาณาเขตของประเทศไทยในปัจจุบันตั้งแต่ยุคหินใหม่มาอย่างน้อย 20,000 ปี หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของการปลูกข้าวมีอายุย้อนไปถึง 2000 ปีก่อนคริสตกาล ยุคสำริดเกิดขึ้นระหว่าง 1250–1000 ปีก่อนคริสตกาล สันนิษฐานว่ามาจากจีนตอนใต้ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงในจังหวัดอุดรธานีถือเป็นศูนย์กลางการผลิตทองแดงและทองแดงที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติศาสตร์ไทย สมัยอยุธยา ประวัติศาสตร์ไทย ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล การใช้เหล็กเริ่มปรากฏให้เห็น อาณาจักรฟูนันเป็นอาณาจักรที่เก่าแก่และมีอำนาจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตกาล ต่อมา พวกมอนส์อาศัยอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำฟูนันเพื่อสร้างอาณาจักรของตนเอง อาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรหริภุญชัยในศตวรรษที่ 6 ประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจ ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย มีกี่สมัย ประวัติศาสตร์ ชาติ ไทย อาณาจักรหลักซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่นครวัดในศตวรรษที่ 9 อาณาจักร Pornlink เป็นรัฐมาเลย์ที่มีอำนาจมากที่สุดที่ควบคุมการค้าข้ามช่องแคบมะละกา พัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 10 ประวัติศาสตร์ไทยมีกี่สมัย ไทยสยามเป็นกลุ่มของชาวไทซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียแผ่นดินใหญ่ ด้วยภาษากลาง หลักฐานของจีนบันทึกชาวไทครั้งแรกในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล เดิมมีแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับที่มาของชาวไท กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในเดียนเบียนฟูตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 […]