นายกรัฐมนตรี และ การเมือง การ ปกครอง ไทย ใน ปัจจุบัน

การเมือง การ ปกครอง ไทย ใน ปัจจุบัน เมืองหลวงของคนไทยโบราณปกครองระบอบราชาธิปไตยตั้งแต่สมัยอยุธยา มีการบรรจบกันของอำนาจรัฐในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นี่คือการก่อตั้งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบตะวันตก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 พรรคประชาชนได้เปลี่ยนรัฐบาลเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน วชิราลงกรณ์ ซึ่งครองราชย์มาตั้งแต่ปี 2559 ถูกจำกัดสิทธิตามรัฐธรรมนูญและมีประมุขแห่งรัฐ เขาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด กฎหมายกำหนดให้พระมหากษัตริย์เป็นชาวพุทธ และเป็นนักบุญอุปถัมภ์ พระองค์ทรงมีอำนาจแต่งตั้งทายาทให้อภัยโทษ การเมืองการปกครอง สมัยรัตนโกสินทร์ และรัฐธรรมนูญยังให้พระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจตามประเพณี พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพนับถือ และความผิดต่อพระมหากษัตริย์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงในประเทศ “แม้ว่าอำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวจะไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญใด ๆ แต่ก็เป็นธรรมเนียมที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คืออำนาจของราชวงศ์ที่แท้จริง และถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ดังที่แสดงไว้ในปัจจุบัน ทัศนคติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแตกต่างกันไปตามรัชกาล การเมือง การปกครอง อำนาจรัฐธรรมนูญ การเมือง การ ปกครอง ไทย ใน ปัจจุบัน การเมือง การ ปกครอง ไทย ใน ปัจจุบัน ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ ทำให้เป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในเอเชีย ประเทศไทยมีความไม่มั่นคงทางการเมืองในระดับสูงและนำไปสู่การรัฐประหารหลายครั้ง […]