logo ประวัติประเทศไทย

ประวัติประเทศไทย

ประวัติประเทศไทย มีพรมแดนติดกับประเทศลาวและกัมพูชาทางทิศตะวันออก ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและพม่า และพรมแดนด้านเหนือกับพม่าและลาวคั่นด้วยแม่น้ำโขง ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ เอเปก และอาเซียน โดยมีศูนย์กลางการบริหารอยู่ที่กรุงเทพฯ 

ประวัติ ของ ไทย ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐที่ยาวที่สุดในโลก ปัจจุบันประเทศไทยปกครองโดยเผด็จการทหาร ก่อนรัฐประหาร 2549 รัฐบาลเป็นระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ประวัติประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ไทย และ ประวัติประเทศไทย

ประวัติประเทศไทย ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความต่อเนื่องและทับซ้อนกันระหว่างอาณาจักรโบราณหลายแห่ง เช่น ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ และกัมพูชา เป็นต้น ซึ่งปรากฏชัดในสุโขทัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 อาณาจักรล้านนาอยู่ทางเหนือ จนกระทั่งการล่มสลายของอำนาจในต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ความเจริญรุ่งเรืองก็ปรากฏขึ้นในอาณาจักรทางใต้ของกรุงศรีอยุธยา ด้วยอาณาเขตที่ไม่ชัดเจน หลังจากแพ้อยุธยาเป็นครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2310 พระเจ้าตากสินเสด็จไปธนบุรี

ประวัติ ของ ไทย ภายหลังการสิ้นอำนาจและการก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2325 ราชอาณาจักรสยามก็เริ่มรวมเป็นหนึ่ง ดินแดนบางส่วนของอาณาจักรล้านช้างถูกผนวกเข้าด้วยกัน เมื่อในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ผนวกดินแดนเชียงใหม่หรือตอนล่างของอาณาจักรล้านนา (ตอนบนของพื้นที่เชียงตุง) เป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ครั้งสุดท้าย วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ระบอบการปกครองเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องรอ 41 ปีกว่าจะได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 2516 หลังวันที่ 14 ตุลาคม ตามด้วยกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยอีกสองกิจกรรมในวันที่ 6 ตุลาคมและพฤษภาคม และล่าสุดก็มีการทำรัฐประหารอีกครั้งในปี 2549

ประวัติ ของ ไทย

ประวัติประเทศไทย เมื่อเวลาผ่านไป มีอารยธรรมที่แตกต่างกันก่อตัวเป็นภูมิภาคหรือรัฐ มีวิวัฒนาการมาในชีวิตจนสามารถสร้างวัฒนธรรมของตนเองได้ มีแร่ธาตุและทรัพยากรมากมาย โดยเฉพาะทองคำและเงิน มักเรียกกันว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ หรือ แผ่นดินทอง ประกอบด้วยพื้นที่ขนาดเล็กและขนาดใหญ่กระจัดกระจายไปทั่ว เช่น ทวาราวดีและศูนย์กลางการปกครองในจังหวัดนครปฐมหรืออู่ธงศรีวิชัย โดยมีศูนย์กลางการปกครองในไชยาลพบุรีหรือละโว้ และศูนย์กลางการปกครองในละโว้ เป็นต้น ต่อมาได้พัฒนาเป็นรัฐเช่น ทางเหนือของจังหวัดสุโขทัยในลุ่มแม่น้ำยม และรัฐในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อโยธยาและลาโว่ซึ่งมี อำนาจและอำนาจในการรวมรัฐอื่น ๆ ในภูมิภาคที่เรียกว่าอาณาจักรอยุธยา

ซึ่งมีการเติบโตสูงสุดนับตั้งแต่ 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ 33 พระองค์ และเมื่ออาณาจักรนี้สูญเสียเอกราชก็ย้ายไปตั้งธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่ และย้ายมาอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีครองราชย์จนถึงรัชกาลที่ 9 และสามารถดำรงเอกราชได้ตลอดมา รวมถึงการได้ชื่อว่าเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ไม่ถูกประเทศตะวันตกตกเป็นอาณานิคมเพราะชื่อประเทศ เพราะในอดีตแนวคิดเรื่องรัฐชาติยังไม่ปรากฏชัด จึงเรียกเมืองตามภาค เช่น สุโขทัย อยุธยา และสยาม เรียกว่า บางใต้ จนกระทั่งประเทศไทยต้องเผชิญกับจักรวรรดินิยมในรัชกาลที่ 5 พระองค์จึงทรงพยายามเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศไทย ทันสมัยและเริ่มใช้ชื่ออย่างเป็นทางการของอาณาจักรสยาม จนกระทั่งรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเปลี่ยนชื่อเป็นไทยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482 แผนที่ประเทศไทย แบ่งภาค 6 ภาค

ประวัติ ชื่อประเทศไทย

ประวัติ ของ ไทย คำว่า “ไทย” มีความหมายภาษาไทยว่า “เสรีภาพ” สมัยก่อนคนไทยใช้ชื่อสยาม แต่เปลี่ยนชื่อเป็นปัจจุบันในปี พ.ศ. 2482 ตามประกาศครั้งแรกของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ให้ใช้ชื่อประเทศและสัญชาติเป็น “ไทย” ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนกลับเป็นสยามในปีที่ก่อตั้ง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2488 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี แต่ในที่สุดก็เปลี่ยนมาใช้ชื่อไทยอีกครั้งในปี พ.ศ. 2491 ระหว่างที่จอมพล ป. พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรก ได้เปลี่ยนเฉพาะชื่อไทย ชื่อฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษยังคงเป็น “สยาม” จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2491 จึงได้เปลี่ยนชื่อภาษาฝรั่งเศสเป็น “ไทย” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “ประเทศไทย” ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สยามยังเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ประวัติ ธงชาติ ไทย

นายกรัฐมนตรีไทย

การเมืองการปกครอง

ประวัติประเทศไทย ในอดีต ประเทศไทยมีระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะราษฎรได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ อำนาจแบ่งออกเป็นสามฝ่าย: ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ฝ่ายบริหารมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลที่รัฐบาลแต่งตั้ง สภานิติบัญญัติคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ตุลาการแต่งตั้ง ได้แก่ ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง ประวัติ ธงชาติ ไทย

ระบอบการปกครอง

ประวัติ ความเป็น มา ของ ประเทศไทย สรุป ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ และใช้ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาหรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรียกรวมกันว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

  • อำนาจนิติบัญญัติ มีรัฐสภาในระบบทวิภาคี ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีสมาชิกทั้งหมด 630 คน เป็นองค์กรบริหารจัดการพลังงาน ประธานรัฐสภาเป็นหัวหน้าอำนาจ
  • สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยผู้แทน 500 คน 375 เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งตามสัดส่วน 125 ครั้ง วาระ 4 ปี วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก 150 คนจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด (รวมทั้งกรุงเทพฯ ประเทศไทย) และจากการคัดเลือก 73 คน โดยมีสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 7 คน เสนอชื่อเข้าเป็นคณะกรรมการเป็นเวลา 6 ปี และไม่สามารถเป็น ส.ว. ได้เกิน 1 วาระติดต่อกัน
  • อำนาจบริหารคือนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแถลงของประธานรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีเป็นคณะกรรมการธุรการ นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะตุลาการ มีระบบศาลซึ่งประกอบด้วยศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครองเป็นองค์กรปกครอง เป็นประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นหัวหน้า
  • นายกรัฐมนตรีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปีตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนด และดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 8 ปีไม่ได้ นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน แต่ได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 35 คน

เศรษฐกิจ

ประวัติประเทศไทย การส่งออกของไทยหดตัว 6.71% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 19.38 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม 2563 เมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 6% และหลังจากลดลง 3.86% ในเดือนตุลาคม ท่ามกลางผลกระทบระยะยาวของวิกฤตโควิด-19 เจ้าหน้าที่กระทรวงกล่าวว่าการส่งออกในปีนี้อาจไม่ลดลงมากนัก แต่อาจใช้เวลานานกว่าจะฟื้นตัว

ประวัติ ความเป็น มา ของ ประเทศไทย สรุป เมื่อพิจารณาในช่วง 10 เดือนแรกของปี การส่งออกจะลดลง 7.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020 สำหรับปี 2564 รัฐบาลคาดว่าการส่งออกจะลดลงระหว่าง 6% ถึง 7% เนื่องจากความต้องการทั่วโลกที่ลดลง ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ศิลปะและวัฒนธรรม

Muay Thai Fight
  • จิตรกรรม จิตรกรรมไทย ถือเป็นงานศิลปะชั้นสูง สืบทอดมาช้านาน มักปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆ รวมทั้งในหนังสือข่อยโบราณและจิตรกรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับศิลปะอื่นๆ เช่น งานลงรัก พระพุทธรูป เป็นต้น
  • ประติมากรรม ในอดีตช่างฝีมือไทยทำประติมากรรมสำหรับวัตถุมงคล เช่น พระพุทธรูป รูปเคารพ และช่างฝีมือตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยเรียกว่าตระกูลเชียงแสนช้าง สุโขทัย อยุธยา หรือแม้แต่รัตนโกสินทร์ บรอนซ์ถูกใช้เป็นวัสดุหลักในงานประติมากรรม เพราะสามารถแกะสลักด้วยขี้ผึ้งและตกแต่งได้ แล้วปั้นเป็นโลหะเมื่อเทียบกับประติมากรรมหิน ในอดีตงานบรอนซ์ถือว่าละเอียดอ่อนและสวยงามกว่า
  • สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย สามารถมองเห็นได้เบื้องหลัง เพราะสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เสื่อมโทรมได้ง่าย โดยเฉพาะงานไม้ ไม่พบร่องรอยของสมัยโบราณ สถาปัตยกรรมไทยสามารถเห็นได้ในรูปของบ้านเรือน โบสถ์ วัด และพระราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศและการใช้งานจริง ประวัติ ความเป็น มา ของ ประเทศไทย สรุป

ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 50 ของโลก มีพื้นที่ 513,120 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่กลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวไทย ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับลาวและกัมพูชาทางทิศตะวันออก ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นประเทศพม่า และทิศใต้คือมาเลเซีย

เมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานคร มีประชากรกว่า 10 ล้านคน เมืองสำคัญอื่นๆ ได้แก่ ระยอง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออก นครราชสีมา (โคราช) ในภาคกลาง และเชียงใหม่ในภาคเหนือ นอกจากกรุงเทพฯและเชียงใหม่แล้ว ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ รวมทั้งภูเก็ตทางใต้และพัทยาทางชายฝั่งตะวันออกของประเทศ ประวัติ ธงชาติ ไทย

ภูมิอากาศของประเทศไทยเป็นแบบเขตร้อน อุณหภูมิและความชื้นสูง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่วไปจะต่ำกว่ากรุงเทพฯ ในฤดูหนาว และสูงขึ้นในฤดูร้อน เมษายนและพฤษภาคมเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปี ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นกว่าปกติและไม่ชื้น แผนที่ประเทศไทย แบ่งภาค 6 ภาค

map_th_provinces

การแบ่งภาคในประเทศไทย

ประวัติประเทศไทย ส่วนภูมิศาสตร์ของคณะกรรมการเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก แผนที่ประเทศไทย แบ่งภาค 6 ภาค ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเสนอให้ความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2520 หมวดนี้อาศัยเกณฑ์ภูมิประเทศเป็นหลัก แต่คำนึงถึงลักษณะภูมิอากาศโดยคำนึงถึงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ภาษา และวิถีชีวิตไทย แบ่งเป็น 6 ภาค คือ 

1. ภาคเหนือ 9 จังหวัด คือ เชียงราย น่าน พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สน แพร่ ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์
2. ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และ 21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท อุทัย สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 19 ภูมิภาค ได้แก่ หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
4. ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด คือ สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
5. ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด คือ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี 14 กระบี่ และพังงา ภาคใต้ ตรัง ปัตตานี สงขลา สตูล นราธิวาส และยะลา